Forår
EnviNa har indført telefontid fra kl. 8.00-12.00 på alle hverdage

Hvis du har en hastesag udenfor ovennævnte tidsrum, så er du velkommen til at skrive til mail@envina.dk

Påskelilje
Bliv medlem af EnviNa

For KUN 300 kr. ekskl. moms om året får du viden og værktøjer ad libitum. Du bliver en del af et levende videnfællesskab, hvor du sammen med 2.500 medlemmer fra hele landet kan deltage i faggruppenetværk, debatter og kurser til medlemspris.

Forår
Velkommen til EnviNa

EnviNa er en dynamisk medlemsdrevet forening for alle miljø-, plan- og naturmedarbejdere i det offentlige. Hver dag året rundt arbejder frivillige ildsjæle indenfor 20 fagområder på at udvikle EnviNa til gavn for dig.

Sommer
Kom gratis på kursus

Som kursusarrangør deltager du gratis på kurset og er selv med til at bestemme indholdet. På den måde får du den viden, du søger, helt gratis, og det er faktisk ret let at afholde et kursus. Kontakt sekretariatet for yderligere information.

Kurser

22. marts 2023
Tværfaglig3 faggrupper

Vandets dag i NYE

At fejre Vandets dag i NYE. Blive inspireret til håndtering af vand ved en ekskursion til Aarhus' nye bydel NYE. Vidensdel med andre fagligheder omkring håndtering af hverdags- og ekstremregn i byområder.
23. marts 2023
Tværfaglig2 faggrupper

Vandløbsrestaurering med træ og vand i skoven

Der er efterhånden en del erfaring med træ (dødt ved) i vandløb. Udlægning af træ/dødt ved i vandløb er et både effektivt og billigt virkemiddel til forbedring af de fysiske forhold i vandløb. Det giver bedre forhold for fisk og rentvandsfauna og dermed målopfyldelse, men også for arter der er tilknyttet dødt ved over vand. Det er et effektivt virkemiddel, der hurtigt giver resultater. Det kan udføres uden at komme i strid med bestemmelserne i vandløbsregulativet. På temadagen får i viden om lovgivninger, resultater og erfaringer. Vand er en meget central faktor i naturlige skovøkosystemer...
23. - 24. marts 2023
Spildevand

Spildevandsårsmøde

Formålet med årsmødet er vidensdeling og netværk på tværs af kommunerne. Temaet på dette årsmøde er sagsbehandlingen ”fra regnvand til recipient” i forbindelse med forsyningers spildevandsanlæg, og spildevandsplanen mv. som grundlag for udlednings- og tilslutningstilladelser. Spildevandssagsbehandlingen særligt i forhold til grundejeres og forsyningens rettigheder og pligter ved tilslutning til forsyningens spildevandsanlæg.
11. april 2023
Tværfaglig4 faggrupper

Temadag om PFAS i spildevandsslam

At give deltagerne en bedre viden om PFAS i spildevandsslam samt om stofgruppens risiko overfor grundvandet. At give deltagerne den nyeste viden om regler og lovgivning på området for derved at understøtte en kvalificeret sagsbehandling på området.
12. april 2023
Tværfaglig8 faggrupper

Forvaltningsretten og den gode sagsbehandler - juridisk kursus

SKYND DIG OG TILMELD DIG OG OPNÅ EARLY BIRD PRIS. At give dig en grundlæggende forståelse for de forvaltningsretlige regler, så du kan lave en korrekt sagsbehandling. Forvaltningsretten sætter rammerne for sagsbehandling og forholdet mellem virksomhederne/borgerne og myndigheden – så den bør du som sagsbehandler kende til. Du lærer om hvilke rettigheder og pligter, der gælder i mødet mellem forvaltning og virksomheder eller borgere. Du lærer bl.a. om regler om inhabilitet, notatpligt, journalpligt, tavshedspligt, aktindsigt, oplysning af sagen og partshøring, klagevejledning og god...
13. april 2023
Tværfaglig8 faggrupper

Den gode afgørelse - NYT juridisk kursus

SKYND DIG OG TILMELD DIG OG OPNÅ EARLY BIRD PRIS. Bliv bedre til at skrive afgørelser. På kurset får du en opskrift på at skrive gode afgørelser og en række råd til, hvordan du opbygger og begrunder dine afgørelser. Du får viden om juridisk metode, som du skal bruge til at anvende og fortolke lovgivning korrekt. Og vi gennemgår, hvordan forvaltningsretten sætter rammerne for, hvad en afgørelse skal indeholde. Vi gennemgår de grundlæggende retsprincipper, som har betydning for, hvad en miljømyndighed kan træffe afgørelse om og stille vilkår om i en afgørelse, og hvad en myndighed ikke kan...
25. april 2023
Tværfaglig2 faggrupper

Webinar om omkostningsbekendtgørelsen

Webinar om omkostningsbekendtgørelsen ved fuldmægtig Torsten Duer fra Energistyrelsen. Du bringes lidt tættere på de dokumentationskrav, som spildevandsselskaberne skal leve op til, når de laver klimatilpasningsprojekter og øvrige projekter sammen med andre parter, såsom kommunerne. Hør bl.a. mere om intentionerne med dokumentationskravene og snittet mellem nødvendige omkostninger for spildevandsselskaberne. Ikke mindst hvad andre parter skal betale ved fælles projekter.
27. april 2023
Jord- og Grundvandsforurening

JAGG 2.1 grundkursus

Formålet med kurset er at få en forståelse for JAGG 2.1 programmets opbygning, så grundlæggende risikoberegninger kan foretages
04. maj 2023
Grund- og Drikkevand

Det gode tilsyn - for kommunale sagsbehandlere og vandværksfolk

SKYND DIG OG TILMELD DIG - SIDSTE TILMELDINGDAG ER DEN 30. MARTS 2023 Fagligt samarbejde og sparring eller fejlfinding? Der er stor forskel på hvordan et kommunalt tilsyn opleves - både fra sagsbehandlerens og fra den driftsansvarliges øjne. Hvordan får man det bedste ud af tilsynet, som i sidste ende skal sikre den gode drikkevandskvalitet? Deltag på dette kursus og bliv klædt på til det gode tilsyn.
24. - 25. maj 2023
Natur

Vurdering af flagermus

At forbedre kommunale/statslige sagsbehandleres viden om hvornår og hvordan det er relevant at vurdere på flagermus i forbindelse med afgørelser, planer og projekter
30. - 31. maj 2023
Tværfaglig4 faggrupper

Natur- og Miljøkonferencen 2023

Vi ses igen d. 30. og 31. maj 2023 i Kolding til endnu en forrygende konference. Sæt allerede nu stort X i kalenderen, og hold øje med www.naturogmiljoe.dk i efteråret for information om rød tråd, emner, afholdelsessted mm.
14. - 15. juni 2023
Tværfaglig2 faggrupper

Urter, Græsser og Star

At sætte deltageren i stand til at identificere de 40-50 mest almindelige og naturkarakteristiske Urter og Graminoide planter i vegetativ tilstand uden brug af litteratur og gøre deltageren fortrolig med forskellig bestemmelses-litteratur. At kursisten opnår større effektivitet ved gennemførelse af besigtigelser.
28. - 29. august 2023
Grund- og Drikkevand

Grundvandsseminar 2023

SÆT ALLEREDE KRYDS I KALENDEREN I DAG, SÅ DU KAN DELTAGE I GRUDVANDSSEMINAR 2023 DEN 28.-29. AUGUST 2023. PROGRAM FØLGER
06. - 07. september 2023
Natur

Naturårsmøde 2023

SÆT ALLEREDE KRYDS I KALENDEREN I DAG, SÅ DU KAN DELTAGE I NATURÅRSMØDE 2023 DEN 6.-7. SEPTEMBER 2023. PROGRAM FØLGER Emnet klima og biodiversitet bliver belyst ud fra oplæg, praktiske eksempler og ekskursioner. På første dagen kommer vi bl.a. rundt om: Havstigninger og betydningen for kystnaturen nationalt og lokalt. Klimaændringers påvirkning af udvalgte artsgrupper Skovrejsning, klimaskovfond og biodiversitet. Gåtur til Kidnakkens klima-lavbundsprojekt. Dag to byder på spændende ekskursioner, vælg mellem: Knudshoved Odde. LIFE Clima-Bombina projekt og WWF-skovprojekt i Knudskov. Vi skal se...
14. - 15. september 2023
Landbrug

Landbrugsårsmøde 2023

SÆT ALLEREDE KRYDS I KALENDEREN I DAG, SÅ DU KAN DELTAGE I LANDBRUGSÅRSMØDE 2023 DEN 14.-15. SEPTEMBER 2023. PROGRAM FØLGER
02. - 03. oktober 2023
Rotter

Rotteårsmøde

SÆT ALLEREDE KRYDS I KALENDEREN I DAG, SÅ DU KAN DELTAGE I ROTTEÅRSMØDE 2023 DEN 2.-3. OKTOBER 2023. Forventet startstidspunkt: 9.30 (deb 2. oktober 2023) Forventet sluttidspunkt: 14.45 (den 3. oktober 2023) PROGRAM FØLGER
05. - 06. oktober 2023
Jord- og Grundvandsforurening

Årsmøde for jord og grundvand 2023

SÆT ALLEREDE KRYDS I KALENDEREN I DAG, SÅ DU KAN DELTAGE I ÅRSMØDE FOR JORD OG GRUNDVAND DEN 5.-6. OKTOBER 2023. PROGRAM FØLGER
26. oktober 2023
Tværfaglig3 faggrupper

Tilsyn og håndhævelse - juridisk kursus

At give en grundlæggende juridisk forståelse for miljøtilsyn med industrivirksomheder og husdyrbrug. Kurset bliver vekslen mellem teori og opgaver, og vi skal arbejde med: Hvad er lovlige og ulovlige forhold? Hvornår har tilsynsmyndigheden pligt til at handle? Hvilke typer påbud findes der? Hvilke typer håndhævelse findes der, og hvornår anvender man dem? Hvad gør vi, hvis virksomheden ikke efterkommer myndighedens anvisninger? Hvornår bruger man politianmeldelse? Hvad er miljøansvar? Hvad skal du som tilsynsmyndighed vide om retssikkerhedsloven herunder, hvornår skal tilsyn varsles, hvornår...
02. november 2023
Jura

Miljøgodkendelser - juridisk kursus

At give dig et grundlæggende kendskab til udarbejdelse af miljøgodkendelser til industrivirksomheder, herunder hvilke vurderinger, der skal laves. At give dig en introduktion til vigtige problemstillinger om miljøgodkendelser med udgangspunkt i Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelser og den digitale vejledning om miljøgodkendelser. Vi skal arbejde med virksomhedsbegrebet, myndighedskompetence, godkendelsespligt, fulde og endelige vurderinger af miljø, samt gode, entydige og håndhævelsesegnede vilkår. At give plads til de faglige diskussioner, som du har brug for, så send gerne dine spørgsmål...
29. - 30. november 2023
Tværfaglig2 faggrupper

Vurdering af flagermus

EnviNa har oprettet et kursus mere, da første udbudte kursus allerede er udsolgt og mange er skrevet på venteliste. At forbedre kommunale/statslige sagsbehandleres viden om hvornår og hvordan det er relevant at vurdere på flagermus i forbindelse med afgørelser, planer og projekter
29. november 2023
Miljøklagesager

Støj I

At give deltagerne en grundlæggende viden om støj og lydudbredelse i relation til Miljøloven. Kurset kan udbygges med Støj modul II og III
30. november 2023
Miljøklagesager

Støj II

At give deltagerne specialviden om støjmåling og -beregning samt kunne vurdere en støjrapport. At deltagerne bliver i stand til at udføre simple støjberegninger og vurdere andres støjberegninger. Forudsætter kurset Støj I (TM 19052) eller lignende
07. december 2023
Tværfaglig5 faggrupper

Naturbeskyttelse - juridisk kursus

For dig der arbejder med natur, men også for dig, der arbejder med industri, landbrug, kommune- og lokalplaner, byggetilladelser m.v. At give dig et grundlæggende kendskab til beskyttelse af bestemt natur (§ 3-natur), bygge- og beskyttelseslinjer og kravene til at foretage en ”habitatvurdering” og en vurdering af, om der sker en påvirkning af visse beskyttede arter (bilag IV-arter). Du får indsigt i, hvad formålet med de forskellige beskyttelser er, og med udgangspunkt i Miljø- og Fødevareklagenævns praksis får du eksempler på, hvornår der kan/ikke kan gives dispensation. Vi gennemgår, hvornår...
12. december 2023
Miljøklagesager

Støj III

At give deltagerne generel viden om praktisk støjdæmpning af typiske eksterne industrielle kilder. Introduktion til dæmpning af vejtrafikstøj
25. januar 2024
Tværfaglig14 faggrupper

Juridisk temadag - klimatilpasning 2024

EnviNa har i samarbejde med Codex Advokater besluttet at afholde en årligt tilbagevendende juridisk temadag med fokus på klimatilpasning. Temadagen vil blive tilrettelagt med en bred tilgang til emnet med henblik på, at deltagerne bliver opdateret på de mest aktuelle juridiske problemstillinger inden for klimatilpasning. Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen, og send dine tanker, problemstillinger eller ønsker til temadagen til mail@envina.dk.
06. - 07. marts 2024
Spildevand

Spildevandsseminar 2024

SÆT ALLEREDE KRYDS I KALENDEREN I DAG, SÅ DU KAN DELTAGE I SPILDEVANDSSEMINAR 2024 DEN 6.-7. MARTS 2024. PROGRAM FØLGER

Har du forslag til et nyt kursus?

Har du en ide til et kursus som vi kan afholde i EnviNa, så KLIK HER og udfyld formularen

Nyheder

Linkedin

Find EnviNa her, der og alle vegne, nu også på LinkedIn.

26. januar 2023

EnviNa er kurser og netværk båret af frivillige kræfter, der brænder for natur, miljø og planlægning. For at kunne nå endnu bredere ud og sprede det gode budskab om forestående kurser og mulighed for at mødes på tværs af landet, er vi nu også at finde på LinkedIn. Du finder os ved at åbne LinkedIn og søge på EnviNa Kurser og Netværk eller ved at klikke her. Vi accepterer løbende anmodninger om ”venskab”, for vi vil gerne være venner med alle, der vil have mere viden om natur, miljø og planlægning. Hold dig ikke tilbage, send en anmodning, så glæder vi os til at acceptere den og give dig endnu...

Verdensmål

EnviNas internationale faggruppe kommer vidt omkring

19. januar 2023

I august 2022 var Henning Hansen, Aarhus Kommune som repræsentant for EnviNas internationale faggrupe på tur til Kuala Lumpur, hvor han bl.a. holdt et oplæg om Disaster Risk Reduction...

Vinterlandskab

Julehilsen fra bestyrelsen i EnviNa

21. december 2022

Kære alle medlemmer Julen nærmer sig med hastige skridt og det gør jo så også, at 2022 nærmer sig sin afslutning! Det er altid en god anledning til at kigge lidt tilbage og sige TUSIND TAK for året...

JOBMULIGHEDER / LEDIGE STILLINGER I DET OFFENTLIGE

Viborg Kommune søger medarbejder til grundvandsområdet - barselsvikariat

Silkeborg Kommune søger miljømedarbejder til virsomhedsmiljø i Teknik- og Miljøafdelingen