Afviklede kurser

30. november 2023
Miljøklagesager

Støj II

At give deltagerne specialviden om støjmåling og -beregning samt kunne vurdere en støjrapport. At deltagerne bliver i stand til at udføre simple støjberegninger og vurdere andres støjberegninger. Forudsætter kurset Støj I (TM 19052) eller lignende
29. november 2023
Miljøklagesager

Støj I

At give deltagerne en grundlæggende viden om støj og lydudbredelse i relation til Miljøloven. Kurset kan udbygges med Støj modul II og III
29. - 30. november 2023
Tværfaglig2 faggrupper

Vurdering af flagermus

EnviNa har oprettet et kursus mere, da første udbudte kursus allerede er udsolgt og mange er skrevet på venteliste. At forbedre kommunale/statslige sagsbehandleres viden om hvornår og hvordan det er relevant at vurdere på flagermus i forbindelse med afgørelser, planer og projekter
23. november 2023
Tværfaglig8 faggrupper

Den gode afgørelse - juridisk kursus

Bliv bedre til at skrive afgørelser. På kurset får du en opskrift på at skrive gode afgørelser og en række råd til, hvordan du opbygger og begrunder dine afgørelser. Du får viden om juridisk metode, som du skal bruge til at anvende og fortolke lovgivning korrekt. Og vi gennemgår, hvordan forvaltningsretten sætter rammerne for, hvad en afgørelse skal indeholde. Vi gennemgår de grundlæggende retsprincipper, som har betydning for, hvad en miljømyndighed kan træffe afgørelse om og stille vilkår om i en afgørelse, og hvad en myndighed ikke kan inddrage. Kurset handler om, hvordan vi kan bringe...
22. november 2023
Tværfaglig8 faggrupper

Forvaltningsretten og den gode sagsbehandler - juridisk kursus

At give dig en grundlæggende forståelse for de forvaltningsretlige regler, så du kan lave en korrekt sagsbehandling. Forvaltningsretten sætter rammerne for sagsbehandling og forholdet mellem virksomhederne/borgerne og myndigheden – så den bør du som sagsbehandler kende til. Du lærer om hvilke rettigheder og pligter, der gælder i mødet mellem forvaltning og virksomheder eller borgere. Du lærer bl.a. om regler om inhabilitet, notatpligt, journalpligt, tavshedspligt, aktindsigt, oplysning af sagen og partshøring, klagevejledning og god forvaltningsskik. Forvaltningsretten indeholder en række...
15. november 2023
Tværfaglig4 faggrupper

Lokalplan kursus

At tilegne sig et godt fundament for lokalplanlægning - med en bred viden om lokalplanprocessen
07. november 2023
Tværfaglig2 faggrupper

ERFA event om proces for kystbeskyttelse

Målet er at deltagerne kommer hjem med mere viden om de forskellige procestrin der er i kystbeskyttelsesprojekter – uanset om der er tale om et stort eller lille projekt. Formen vil være korte oplæg afbrudt af gruppearbejde, hvor der er mulighed for vidensdeling og drøftelse af udfordringer og læringer. Dagens oplægsholdere vil være til rådighed under de forskellige gruppedrøftelser, så deres viden kommer i spil i forhold til de aktuelle problemstillinger, som du sidder med. Gruppedrøftelserne vil være omkring samme hovedemner som i oplæggene, men med forskellige nedslagspunkter, der tilpasses...
02. november 2023
Jura

Miljøgodkendelser - juridisk kursus

At give dig et grundlæggende kendskab til udarbejdelse af miljøgodkendelser til industrivirksomheder, herunder hvilke vurderinger, der skal laves. At give dig en introduktion til vigtige problemstillinger om miljøgodkendelser med udgangspunkt i Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelser og den digitale vejledning om miljøgodkendelser. Vi skal arbejde med virksomhedsbegrebet, myndighedskompetence, godkendelsespligt, fulde og endelige vurderinger af miljø, samt gode, entydige og håndhævelsesegnede vilkår. At give plads til de faglige diskussioner, som du har brug for, så send gerne dine spørgsmål...
26. oktober 2023
Tværfaglig3 faggrupper

Tilsyn og håndhævelse - juridisk kursus

At give en grundlæggende juridisk forståelse for miljøtilsyn med industrivirksomheder og husdyrbrug. Kurset bliver vekslen mellem teori og opgaver, og vi skal arbejde med: Hvad er lovlige og ulovlige forhold? Hvornår har tilsynsmyndigheden pligt til at handle? Hvilke typer påbud findes der? Hvilke typer håndhævelse findes der, og hvornår anvender man dem? Hvad gør vi, hvis virksomheden ikke efterkommer myndighedens anvisninger? Hvornår bruger man politianmeldelse? Hvad er miljøansvar? Hvad skal du som tilsynsmyndighed vide om retssikkerhedsloven herunder, hvornår skal tilsyn varsles, hvornår...
A-Medlemsskab
  • Intranet adgang (debat- og videndelingsplatform)
  • Adgang til kurser med rabat
  • Nyhedsbrev
B-Medlemsskab
  • Adgang til kurser
  • Nyhedsbrev