Vedtægter

Vedtægter
(download her)

 

§ 1 - Foreningens navn

Stk. 1  

Foreningens navn er EnviNa.
Foreningen er dannet den 13. december 2006 ved en sammenlægning af foreningerne FMK (Foreningen af Miljømedarbejdere i Kommunerne) og MINA (Miljø- og naturmedarbejdere i amterne)  
 
 

 

Stk. 2  
"Foreningen af Miljømedarbejdere i Kommunerne" (FMK) blev stiftet på en generalforsamling den 11. marts 1986 i Odense.
 
 

 

"Foreningen af Miljø- og naturmedarbejdere i amterne" (MINA) blev stiftet på en general-forsamling den 11. september 2005 i Ebeltoft (1)


 

§ 2 – Formål 

 

Foreningens formål er, at fremme kontakten imellem medlemmerne til gavn for en ensartet, saglig og forsvarlig administration af plan-, natur og miljølovene, samt at fremme medlemmernes indflydelse på regeludformning indenfor plan, natur og miljølovs­administrationen – herunder at 

 

o        bidrage til medlemmernes faglige, tværfaglige og helhedsorienterede udvikling, f.eks. ved afholdelse af møder, kurser, ekskursioner og lignende

o        bidrage til at udvikle det kollegiale faglige og tværfaglige netværk

o        bidrage til kollegial erfaringsudveksling

o        bidrage til at optimere og udvikle medlemmernes arbejdsmetoder

o        bidrage til at engagere medlemmerne i det internationale arbejde

o        bidrage til den offentlige faglige debat i spørgsmål om den fysiske planlægning og forvaltningen af natur og miljø

Foreningen er en non-profit organisation.

 

§ 3 – Medlemsforhold

 

Stk. 1  

Adgang til at være A-medlem af foreningen har alle ansatte i det offentlige med arbejdsopgaver inden for planlægning, natur eller miljø. Privatansatte, der arbejder inden for de samme arbejdsområder, kan blive B-medlemmer i foreningen. 

 

Desuden kan ansatte i kommunalt ejede aktieselskaber, foreningen Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL), som er beskæftiget med arbejdsopgaver inden for planlægning, natur eller miljø være A-medlemmer. 

 

Stk. 2  

Optagelse i og udmeldelse af foreningen sker ved henvendelse til sekretariatet eller via foreningens hjemmeside.

 

Stk. 3  

Medlemmer, som efter mindst 2 skriftlige påmindelser ikke har indbetalt kontingent inden regnskabsårets udløb, kan efter bestyrelsens skøn ekskluderes af foreningen. Foreningen kan opkræve et administrationsgebyr hos medlemmer, der bliver rykket for udeblevet kontingent. 

 

Stk. 4

Bestyrelsen træffer afgørelse om optagelse af medlemmer, som ikke er nævnt i stk. 1. 

 

§ 4 - Årsmøde og generalforsamling 

 

Stk. 1  

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle anliggender.
General­forsamlingen er beslutningsdygtig i alle sager, der er opført på den udsendte dagsorden - uden hensyntagen til antal fremmødte medlemmer.
 

 

Der afholdes ordinær generalforsamling een gang årligt inden udgangen af første halvår. 

 

Stk. 2  

Ordinær generalforsamling skal af bestyrelsen indkaldes med mindst 8 ugers varsel ved opslag på foreningens hjemmeside og udsendelse af e-mail eller almindelig post til medlemmerne.  

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal stiles til foreningens formand senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse.

 

Forslag, der kan inde­bære vedtægtsændringer, skal udsendes til medlemmerne senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. 

 

Den ordinære generalforsamling skal som minimum have følgende dagsorden: 

 

        1. Valg af dirigent og 2 referenter
        2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
        3. Fremlæggelse af revideret regnskab for det forløbne regnskabsår
        4. Fremlæggelse af budget og beslutning om kontingent for det kommende år
        5. Behandling af indkomne forslag
        6.  Valg jf. §6
        7. Eventuelt

 

Stk. 3
Kandidater til tillidsposter i foreningen behøver ikke at være til stede på generalforsamlingen for at blive valgt. 

 

Stk. 4  

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen ønsker det, eller når mindst 50 a-medlemmer med angivelse af dagsorden skriftligt fremsætter begæring herom til formanden. 

 

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 8 uger efter, at en sådan begæring er modtaget, og indkaldes med dagsorden med mindst 4 ugers varsel. 

 

Stk. 5  

Både ordinær og ekstraordinær generalforsamling er altid beslutningsdygtig. 

 

Stk. 6  

Afstemning sker personligt.

 

Afstemninger afgøres ved simpelt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer, at 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.

 

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Stemmeberettigede er alle A-medlemmer af foreningen.         

Stk. 7  
Skriftlig afstemning skal foretages, når blot et af de tilstedeværende A-medlemmer forlanger det.

 

§ 5 - Urafstemning 

 

Stk. 1  
Bestyrelsen kan sende et forslag til urafstemning blandt A-medlemmerne.
 

 

§ 6 - Valg af bestyrelse 

 

Stk. 1  

Foreningen ledes af en bestyrelse, der vælges af generalforsamlingen, blandt A-medlemmerne for 2 år ad gangen.  

 

Bestyrelsen består af formand og fem bestyrelsesmedlemmer.

 

I ulige år er formand og to bestyrelsesmedlemmer på valg  

 

og  

 

i lige år er de øvrige tre bestyrelsesmedlemmer på valg. 

 

Hvert år vælges tillige 2 suppleanter. 

 

Formanden vælges på generalforsamlingen. 

 

Bestyrelsen skal efterfølgende konstituere sig med næstformand og kasserer, hvilket skal ske ved det første ordinære bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.


Bestyrelsen kan beslutte at lade arbejdsopgaver i forbindelse med foreningens drift varetage af lønnede personer eller konsulenter. Der kan oprettes et sekretariat.  

 

Bestyrelsens opgaver er, at iværksætte generalforsamlingens beslutninger, behandle henvendelser til foreningen samt tage initiativer til at fremme foreningens formål.  

 

Stk. 2  

Hvis formanden går af i utide konstituerer bestyrelsen selv en anden blandt bestyrelsesmedlemmerne for resten af perioden.
Om fornødent indkaldes til ekstraordinær generalforsamling for at vælge en ny formand. 
 

 

Stk. 3  

Bestyrelsen fungerer indtil afslutningen af generalforsamlingen. 

 

I tilfælde af foreningens opløsning fungerer den siddende bestyrelse, indtil foreningens forretninger er afviklet. 

 

Stk. 4  

Bestyrelsen fastsætter selv sin skriftlige forretningsorden. 

 

Stk. 5  

Bestyrelsen fører protokol over sine forhandlinger og beslutninger, som skal være tilgængelig for foreningens medlemmer, fx på foreningens hjemmeside. 

 

Stk. 6  

Beslutninger i bestyrelsen tages ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. 

 

§ 7 - Faggrupper 

 

stk. 1

Foreningens rygrad er faggrupperne.

 

Disse faggrupper er f.eks. ansvarlige for tilrettelæggelse og afholdelse af temamøder, workshops o.l. inden for fagområderne, men øvrige personer fra foreningens medlemskreds kan også inddrages i arbejdet.  

 

Hver faggruppe skal mindst bestå af 1 koordinator og 3 faste medlemmer og skal ved opstart udarbejde et kommissorium. Kommissoriet skal kunne findes på foreningens hjemmeside. 

 

Alle A-medlemmer kan frit deltage i faggruppers arbejde og møder.  

 

Stk. 2  

Blandt foreningens kommunalt og regionalt ansatte A-medlemmer kan bestyrelsen udpege et eller flere medlemmer til varetagelse af høringsarbejde og andet fagligt arbejde uden for foreningens regi. Det tilstræbes, at dette hverv varetages af personer, som er koordinatorer eller faste medlemmer i faggrupperne. 

 

Stk. 3  

Bestyrelsen mødes med koordinatorer, faste medlemmer af faggrupperne og evt. andre medlemmer fra faggrupperne mindst én gang om året.  

 

§ 8 – Økonomiske forhold

 

Stk. 1
Foreningen tegnes af formanden, næstformanden og kassereren to og to i forening eller i henhold til prokura udstedt af bestyrelsen.

 

Ved udstedelse af gældsbeviser, optagelse af lån eller lignende, kræves dog hele bestyrelsens underskrift.

 

§ 8 – Økonomi/regnskab 

 

Stk. 1  

Foreningens regnskabsår går fra den 01. april til den 31. marts. 

 

Stk. 2  

Medlemskontingent fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. 

 

Stk. 3  

Kontingent opkræves umiddelbart efter generalforsamlingen. 

 

Stk. 4  

Foreningens midler anbringes på konti efter bestyrelsens nærmere bestemmelser. 

 

Stk. 5  

Bestyrelsen kan yde godtgørelse for rejser mv. i forbindelse med hverv i foreningen. Som hovedregel efter statens regler. Godtgørelse ydes kun ved fremsendelse af ansøgning herom, bilagt de originale udgiftsbilag. 

 

Stk. 6  

Foreningens årsrapport skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabspraksis og underskrives af bestyrelsen. 

 

Årsrapporten revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor.  

 

§ 9 - Opløsning af foreningen 

 

Stk. 1  

Opløsning af foreningen kan kun foretages ved beslutning på en generalforsamling og en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes med mindst 1 måneds varsel. Beslutningen på den ekstraordinære generalforsamling kan dog erstattes af en urafstemning blandt foreningens medlemmer, jf.§5. 

 

Stk. 2  

Beslutning om opløsning af foreningen kræver, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for opløsningen. 

 

Stk. 3  

Den opløsende generalforsamling/urafstemning bestemmer, hvad der skal ske med foreningens eventuelle gæld eller formue.

 

 

Således vedtaget på generalforsamling den 08. juni 2016 på Nyborg Strand 

 

[1] MINA var en sammenslutning af:

"Dansk Amtsvandingeniørforening" (DAVID) som blev stiftet på en generalforsamling den 10. juni 1955 i Holbæk som "Dansk Amtsvandassistentforening", men ændrede ved en generalforsamling i Aalborg i 1964 navnet til "Dansk Amtsvandingeniørforening". Senere er navnet ændret til DAVID natur- og miljømedarbejdere i amterne

og

"Amternes Landskabsmedarbejdere" (ALMA) som blev dannet ved en sammenlægning af "Frednings Faglig Forening" (FFF) og "Foreningen af Amternes Landskabs­medarbejdere" (FALM) i 1993. FALM blev stiftet på en generalforsamling den 3. november 1964 i Brabrand som "Sammenslutningen af amtsbygnings­myndighedernes tekniske og juridiske medarbejdere". Foreningen ændrede navn i 1970 til "Sammen­slutningen af amtsrådenes tekniske og juridiske medarbejdere ved bygge- og planlovs­administrationen", i 1980 til "Sammenslutningen af amtskommunernes og hovedstads­rådets tekniske og juridiske medarbejdere ved administration af planlove mv.", benævnt "Sammenslutningen" og i 1989 til "Foreningen af Landskabsmedarbejdere". FFF blev stiftet på en generalforsamling den 15. april 1982 på Sandbjerg.  

 

Beskrivelse af medlemskaber:

A-medlemmer

A-medlemmer er ansatte i det offentlige med arbejdsopgaver inden for planlægning, natur, teknik og miljø.

Medlemskaber løber indtil det opsiges af medlemmet selv eller arbejdsgiveren.

A-medlemmer modtager automatisk nyhedsbreve og har adgang til EnviNa intra. A-medlemmer har både taleret og stemmeret på generalforsamlingen. 

 

B-medlemmer

Alle, som deltager i foreningens kurser, og som ikke kan blive A-medlemmer, bliver automatisk B-medlemmer. B-medlemmer har alene status som associerede medlemmer. Associerede medlemmer har adgang til at deltage i kurser til B-medlemspris.

Medlemskaber løber indtil det opsiges af medlemmet selv eller arbejdsgiveren.

B-medlemmer modtager automatisk nyhedsbreve, men har ikke adgang til EnviNa intra. De har ikke taleret og har ikke stemmeret på generalforsamlingen.