Generalforsamling

EnviNas ordinære generalforsamling afholdes virtuelt onsdag den 2. juni 2021 kl. 15.30 til 17.30

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1.

Valg af dirigent og 2 referenter

2.

Bestyrelsens beretning for det forløbne år
v/formand Hans Peter Birk Hansen

3.

Fremlæggelse af revideret regnskab for det forløbne regnskabsår
v/kasserer  Henrik Züricho

4.

Fremlæggelse af budget og beslutning om kontingent for det kommende år
v/kasserer Henrik Züricho

5.

Behandling af indkomne forslag

6. 

 

Valg jf. §6                                                    

Valg af formand
Hans Peter Birk Hansen, Miljøstyrelsen (modtager ikke genvalg)

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
Kurt Møller, Danske Regioner (modtager ikke genvalg)
Karina Amdi Sørensen, Nævnenes Hus (modtager genvalg)

Valg af 2 suppleanter
Torben Hald, Slagelse Kommune ( modtager genvalg)
Betina Stadager Cramer, Kolding Kommune (modtager genvalg)

7.

Eventuelt

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal stiles til foreningens formand på hpbh05@gmail.com senest onsdag den 5. maj 2021.

Deltagelse i generalforsamlingen er gratis og kræver i år aktiv tilmelding, idet den gennemføres virtuelt,
hvortil der udsendes særskilt invitation.

Bestyrelsen håber, at mange af foreningens medlemmer vil benytte lejligheden til at deltage i generalforsamlingen,
som foregår på Microsoft Teams.

Tilmelding senest fredag den 28. maj 2021 til EnviNas sekretariat på mail@envina.dk

Bestyrelsen ønsker vel mødt til alle !