Advarselsmeddelelse

Submissions for this form are closed.
Hent som PDF
Dato: 

05. september 2017

Målgruppe: 

Både den nyansatte samt den erfarne medarbejdere

Formål: 

Modul VI fokuserer på planlægning, SMV og VVM.
Planlovens grundlæggende principper, lokalplaner, dispensationer og kompetencenormer, strategisk miljøvurdering af planer og programmer og regelsættet om VVM vil blive gennemgået.
Kurset sikrer deltageren en grundlæggende indføring i planlovgivningen og betydningen heraf for anvendelsen af fast ejendom. Med kurset gives deltageren endvidere et overblik og indføring i regelsættene om strategisk miljøvurdering og VVM, der i praksis begge har en nær tilknytning til planloven.
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), der samler reglerne om miljøvurdering af planer og programmer og miljøvurdering af konkrete projekter i én lov, med få undtagelser, træder i kraft den 16. maj 2017, hvorfor der tillige vil være fokus på den ny lovs betydning for den konkrete sagsbehandling.
På tidspunktet for kurset må det forventes, at der ligeledes er vedtaget en ny planlov. Ændringer, der må anses at få en særlig betydning for den daglige sagsbehandling vil blive fremhævet selvstændigt. Herudover vil de relevante ændringer blive inddraget i forbindelse med gennemgangen af de enkelte emner.
Af varslede ændringer kan bl.a. nævnes ændringer i planlovens processuelle regler med muligheder for kortere høringsfrister i visse tilfælde og med indførelse af et nyt forsimplet lokalplan-instrument med lempede krav til redegørelse og indhold samt modernisering af en række forskellige bestemmelser i planloven bl.a. med henblik på at skabe nye udviklingsmuligheder inden for kystnærhedszonen og i landdistrikterne.
I gennemgangen vil der blandt andet være fokus på sammenvirket mellem regelsættene og potentielle faldgruber i processen

Sted: 

Sinatur Hotel Storebælt, Østerøvej 121, 5800  Nyborg

Pris: 

Medlemmer kr. 1.650,- Ikke medlemmer kr. 2.650,-

Deltager antal: 

Minimum 17 deltagere og maks 35 deltagere

Kontaktpersoner: 
Tilmeldingsfrist: 

Senest den 30. juni 2017.
Tilmeldng er bindende

Beskrivelse: 

EnviNa og Bech-Bruun fortsætter i 2017 med at sætte fokus på jura i den kommunale natur- og miljøforvaltning.
Vi udbyder 8 særskilte juridiske grundkurser, som samlet eller hver for sig giver medarbejderne i de kommunale natur- og miljøforvaltninger mulighed for at blive indført eller ajourført på de centrale sagsbehandlingsområder.
De juridiske grundkurser er målrettet såvel den erfarne kollega, som har brug for at få sin viden genopfrisket, som den kollega, som netop er startet i et nyt område. De juridiske grundkurser har til formål at sikre deltageren grundlæggende kendskab til de vigtigste regler og retspraksis såvel på de grundlæggende juridiske færdigheder, som enhver medarbejder i en offentlig forvaltning bør mestre, som de enkelte fagområder.
Specialiserede medarbejdere har (måske) en tendens til at fokusere på de fagområder, som de er ansvarlige for. Eksempelvis kan en medarbejder med ansvar for miljøgod-kendelse overse problemstillinger vedrørende jordforurening eller naturbeskyttelse, hvis de ikke har et grundlæggende kendskab til reglerne.
De juridiske grundkurser består af 8 moduler, som giver den kommunale sagsbehandler mulighed for at få kendskab til de mest centrale sagsområder i natur- og miljøforvaltningen, hvor den enkelte medarbejder kan sikre en et godt tværgående kendskab til reglerne eller vælge de moduler, som er særligt relevante.
Kursusdeltagerne vil få udleveret en materialesamling samt et kursuscertifikat.
De gennemgående undervisere vil være partner Håkun Djurhuus og specialistadvokat Jacob Brandt fra Bech-Bruun, som har mange års erfaring med rådgivning af offentlige myndigheder på natur- og miljøområdet. Begge er stærkt specialiseret i miljø-, naturbeskyttelses- og planret og blandt de førende advokater på området

Antal dage: 

1 dag